Avís Legal

Denominació de la societat:

El domini subirananadons.com pertany a la companyia mercantil MORRAL-CORS, SL, amb domicili social al Carrer Nou, 9, de Manresa, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 29.076, foli 14, full B-148407, inscripció 1ª.

El CIF de la societat és el número B-61.095.998.

El correu electrònic de la societat és: info@subirananadons.com

Inscripció del domini en el Registre Mercantil:

De l'existència de la web www.subirananadons.com en té degut coneixement el Registre Mercantil de Barcelona.

Propietat intel·lectual:

La totalitat dels drets de propietat intel·lectual de la web subirananadons.com pertanyen a la companyia "MORRAL-CORS, S.L.".

Reserva de drets:

Els usuaris que accedeixin a qualsevol tipus de servei o informació continguda a la web només ho poden fer per emprar les dades a títol personal, quedant prohibida la seva utilització amb caràcter publicitari o comercial.

Queda prohibida qualsevol reproducció, difusió, publicació o comunicació de qualsevol part o element de la web, sigui quin sigui el mitjà, encara que es citi la seva procedència, sense l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la propietària de la web.

Queda prohibit l'establiment de qualsevol vincle o hiperenllaç des de qualsevol altra web sense el consentiment previ, exprés i per escrit de MORRAL-CORS, S.L.

Dades de la web:

Les dades tècniques i els preus que apareixen en aquesta pàgina web s'entenen que són correctes llevat d'error o omissió tipogràfica.

Informació sobre protecció de dades de caràcter personal:

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i normativa concordant, s'informa que les dades personals que s'hagin de facilitar per accedir a determinats espais o seccions de la web seran incloses dins un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, i es protegirà la seva confidencialitat.

La recollida de dades de caràcter personal és necessària per a facilitar i tramitar les comandes, per facturar les vendes i per a garantir els eventuals serveis de postvenda. Les dades de caràcter personal només podran ser recollides pel compliment de les anteriors finalitats, sense que siguin emmagatzemades per cap altra motiu. Les esmentades dades personals no seran utilitzades per a les finalitats incompatibles amb aquelles per a les que haguessin estat recollides, havent-se de cancel·lar quan hagin deixat d’ésser necessàries o pertinents.

Tanmateix s'informa que els usuaris de la web disposen del dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades, que podran exercitar per mitjà d'un comunicat escrit a l'adreça electrònica facilitada a l'encapçalament del present, quan ho cregui oportú, rebent un justificant de recepció del missatge amb resposta inclosa sobre la petició formulada.

Exoneració i assumpció de responsabilitats:

La companyia MORRAL-CORS, S.L. no es fa responsable del funcionament incorrecte de la web per problemes tècnics derivats del seu ús indegut, per no seguir les instruccions que es donin als usuaris a cada moment, així com també per problemes tècnics derivats de factors externs o de qualsevol altra causa de caire tècnic que impedeixi d'alguna manera la correcta prestació dels serveis que s'ofereixen, declinant qualsevol responsabilitat al respecte

La companyia MORRAL-CORS, S.L. respondrà únicament dels danys que els usuaris de la web puguin patir per la utilització de la mateixa quan els referits danys siguin conseqüència d'una actuació dolosa d'aquesta companyia.

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la Contrasenya